Murma Väggbalksystem - Reparation av skadad tegelbalk över fönster

Murma Väggbalksystem - Reparation av skadad i tegelbalk över fönster\ Tegelbalken över fönstret har skadats p g a att man använt oskyddat kamstål som armering vid murningen. Följden har blivit att 1:a liggfogen har spruckit upp och teglet i detta skift hänger ner. Risken finns att det kan falla ner stenar med ytterligare skador som följd. Vi skall här visa hur man på ett enkelt och ekonomiskt sätt kan reparera skadan med Murma Väggbalksystem som ger ett mycket bra slutresultat.\ Plocka ned stenarna, över öppningen, genom att försiktigt hugga med hammare och mejsel.\ Ibland kan man behöva en borrhammare för att få loss stenarna.\ Hugg bort murbruk och borsta rent tegelstenarna.\ Spara tegelstenarna för att sedan mura upp dem på nytt.\ Här ser man den rostande armeringen som förorsakat skadan. Denna armering måste tas bort.\ Nu är tegelbalken borttagen och man kan påbörja reparationen och uppmurning av ny tegelbalk.\ Använd Murma valvbågsform avpassad för den murstenbredd som är aktuell (107 för 120 mm mursten, 97 för 108 mm mursten eller 80 för 85-100 mm mursten. Välj en standardlängd som överensstämmer med muröppningens mått. Valvbågsformens längd skall vara minst 200 mm längre än muröppningen dvs 100 mm upplag på var sida om öppningen.\ Placera valvbågsformen så att framkanten ligger 15 mm innanför fasadens utsida. Framkanten döljs då i upplagen av fogbruket.\ Väg av valvbågsformen så att den ligger horisontellt och stämmer i höjd med skiftgången, genom att spänna upp ett murarsnöre som bilden visar.\ Fäst murarsnöret genom att slå in en spik i fogbruket som bilden visar.\ Blanda bruket enligt tillverkarens anvisningar. Försök att välja ett bruk som stämmer i kulör och struktur med befintligt fogbruk.\ Börja med att lägga ut bruk på upplagen på båda sidor.\ Tryck ner ändarna på valvbågsformen i bruket och se till att den ligger horisontellt och indragen ca 15 mm från fasadlivet.\ Placera ut de sparade och rengjorda tegelstenarna på valvbågsformen så att man får jämnstora stötfogar mellan stenarna.\ Det är viktigt att detta görs noggrant så att det stämmer med förbandet i båda ändar.\ Stämpa/understötta därefter valvbågsformen med justerbart murarstämp alt. lutande trästämp och justera ev. höjden så att den ligger horisontellt med murarsnöret.\ Mura första skiftet med bruk enbart i stötfogarna.\ Därefter läggs den medföljande rostfria armeringsstegen Brictec murverksarmering in i 1:a liggfogen.\ Lägg ut bruksklickar på ca 50 cm avstånd innan armeringen läggs dit. På så vis hamnar armeringsstegen mitt i fogbruket och blir omsluten av murbruk.\ Därefter muras nästa skift.\ För att få väl fyllda stötfogar är det viktigt att lägga bruk på koppändan av stenen.\ Om man har ett fåtal skift över öppningen kan det vara bra att lägga in en extra rostfri balkarmering i 2:a skiftet också. Obs! minst 3 st tvärpinnar på armeringen skall vara inmurade i upplagen på var sida.\ När sista skiftet är färdigmurat är det dags att efterfoga och snygga till stöt- och liggfogar.\ Efter att fogbruket fått torka till en stund är det dags att borsta rent.\ Låt stämpen stå så länge att murbruket härdat tillräckligt. Normalt ca 1 vecka.\ När man tagit bort stämpen kan man, om man så önskar, måla valvbågsformens framkant och undersida i samma kulör som övriga fönsteromfattningar.\ Det färdiga resultatet med Murma valvbågsform och Brictec rostfri murverksarmering som reparerats till en låg kostnad. Genom att återanvända befintligt tegel och välja ett lämpligt fogbruk, går det knappast att se spåren av reparationen.\


Murma Byggmaterial AB

Askims Verkstadsväg 14 • 436 34 Askim • Sweden

Phone: +46 31 99 20 45 • <info på murma. se> (på=@)

Profundis